داستان دنباله‌دار یک عیار و چهل طرار (۱۳۹) – چشمان افسانه

شروع داستان | قسمت قبل خلاصه: خواندیم که مرداس جاسوس با شایعه کردن مرگ شاه عباس شهر را به آشوب

Read more

داستان دنباله‌دار یک عیار و چهل طرار (۱۳۸)- داستان افسانه

شروع داستان | قسمت قبل | قسمت بعد داستان افسانه خلاصه: خواندیم که مرداس جاسوس با شایعه کردن مرگ شاه عباس

Read more

داستان دنباله دار یک عیار و چهل طرار (۱۳۷) – داستان افسون

شروع داستان | قسمت قبل خلاصه: خواندیم که مرداس جاسوس با شایعه کردن مرگ شاه عباس شهر را به آشوب

Read more